Облачни услуги

На кратко стъпките през които се минава при имплементирането на облачни услуги са

  1. Planning architecture design.
  2. Define cost and availability
  3. Define application and infrastructure to test in cloud
  4. Migrate application and infrastructure to the cloud
  5. Inspect productivity

Но какво включват реално горните стъпки, ще разгледаме в следващите редове:

  1. Набелязване на цели, които искаме да постигнем с преместване на инфраструктура, приложения или друго в А Трябва да има ясен отговор на въпроса „защо“. Подбират се ресурсите, за постигане на заложените цели и тяхното правилно структуриране за максимална ефективност и скорост на работа.
  2. Определянето на цената е стъпка, в която вече заложеният дизайн може да се модифицира, за постигане на максимална ценова ефективност. Определят се стриктно часовете за активни работени процеси в организацията. Преценява се каква част от инфраструктурата трябва да бъде достъпна в останалото време от денонощието.
  3. Започват се тестването на приложения и инфраструктурни ресурси в Microsoft Azure. Пуска се в употреба всички желани услуги до най-малкият детайл. След обстойна проверка на работоспособността на системите при нормално и тежко натоварване се правят промени ако такава необходимост.
  4. В добре подбран и предварително сметнат времеви период се преминава към мигриране в клауда. Това се случва поетапно по възможност без допускане на временна неработоспособност ако това е възможно.
  5. След финализиране на миграцията се наблюдава обстойно поведението на инфраструктурата нейната производителност и поведение в клауда. При необходимост се правят промени.